Lovdata

Lovdata sitt opne innhald på nett inneheld dei rettskjeldene som regulerer borgarane sine rettigheiter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfattar lover og føresegner, rettsavgjersler, administrative fråsegn, traktat, EØS/EU-rettskjelder, nyheitsbasar frå Stortinget med meir.

Lovdata tilbyr mykje informasjon gratis på Internett. Her vil ein mellom anna finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale, ferske avgjersler frå Høgsterett, lagmannsrettane og Norsk Lovtidend avd. I og II for dei siste åra. I tillegg ligg det eit utval samandrag på norsk av avgjersler frå Menneskerettsdomstolen.

Søk etter lover, føresegner, dommar og stortingsvedtak